گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه
خانه / پژوهش

پژوهش

مقالات علمی – پژوهشی

۱. شارع‌پور، محمود؛ صالحی، صادق؛ فاضلی، محمد. «بررسی میزان تسلط بر شایستگی‌های کانونی در دانشجویان ایرانی». نامه علوم اجتماعی، شماره ۱۸، صص۸۸-۶۳، زمستان ۱۳۸۰. (علمی-پژوهشی)

۲. فاضلی، محمد. «گفتمان و تحلیل گفتمان انتقادی». فصلنامه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران. شماره ۱۳، تابستان ۱۳۸۳. (علمی-پژوهشی)

۳. فاضلی، محمد. «جامعه‌شناسی مصرف موسیقی». فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات. شماره ۴، زمستان ۱۳۸۴. (علمی-پژوهشی)

۴. شارع‌پور، محمود. و فاضلی، محمد. «کارکردهای انجمن‌های علمی دانشجویی: مطالعه موردی در دانشگاه‌های گیلان، مازندران و تهران». مجله مطالعات اجتماعی در ایران، دوره اول، شماره ۲، ۱۳۸۵، صص. ۸۲-۶۲.

۵. مهرآئین، مصطفی. و فاضلی، محمد. «فرهنگ و انقلاب: دیدگاه‌های مایکل فیشر درباره انقلاب اسلامی ایران». متین، سال نهم، شماره ۳۴ و ۳۵، بهار و تابستان ۱۳۸۶. صص. ۱۷۴-۱۵۱. (علمی – پژوهشی)

۶. رجب‌زاده، احمد. فاضلی، محمد. «طبقات اجتماعی و دموکراسی: بررسی تطبیقی-تاریخی ایران، ترکیه و کره جنوبی». مجله جامعه‌شناسی ایران، دوره هشتم، شماره ۲، تابستان ۱۳۸۶. صص. ۱۴۱-۱۱۲.

۷. طالبیان، امیر. فاضلی، محمد. دغاغله، عقیل. «تحلیل تأثیر اجتماعی توسعه صنعتی در منطقه عسلویه». نامه علوم اجتماعی، شماره ۳۳، بهار ۱۳۸۷. صص. ۵۵-۷۵.

۸.فاضلی، محمد. «تصویری از سبک زندگی فرهنگی جامعه دانشجویی». فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، سال اول، شماره ۱، بهار ۱۳۸۷.

۹. ‌شارع‌پور، محمود. فاضلی، محمد. و صالحی، صادق. «بررسی شاخص‌های کیفیت در آموزش عالی بر مبنای تحلیل شایستگی‌های کانونی». مجله آموزش عالی ایران، سال اول، شماره اول، تابستان ۱۳۸۷.

۱۰. فاضلی، محمد (۱۳۸۸). بینش‌های نظری درباره جامعه‌شناسی ترجمه. مطالعات ترجمه، سال هفتم، شماره ۲۵، بهار، صص. ۴۶-۲۹

۱۱. شارع‌پور، محمود. و فاضلی، محمد. (۱۳۸۹) «آموزش جامعه‌شناسی و بینش جامعه‌شناختی». دانشنامه علوم اجتماعی، دوره ۱، شماره ۳، صص. ۲۱-۱

۱۲. فاضلی، محمد. و خوشفر، غلامرضا. «مشارکت سیاسی در استان گلستان». مجله مطالعات اجتماعی ایران، ۱۳۸۹.

۱۳.فاضلی، محمد. و کلانتری، میترا. «ارزش‌های دموکراتیک نسل‌ها: مطالعه موردی در شهر ساری». مجله جامعه‌شناسی ایران، شماره ۱ و ۲، تابستان ۱۳۹۱، صص. ۱۰۸-۸۴.

۱۴. شارع‌پور، محمود.، فاضلی، محمد. و اقراریان، الهه. «مطالعه بینکشوری اعتماد: جامعه‌محوریدر مقابل نهادمحوری.» مجله جامعه‌شناسی ایران، دوره سیزدهم، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۱، صص. ۸۹-۶۰.

۱۵.فاضلی، محمد.، بهرامی، اردشیر.، محمدی، عذرا.، شفیعی خورشیدی، فاطمه. و کمره‌ای، مریم. «ارزیابی پی‌آمدهای اجتماعی پروژه تونل توحید در شهر تهران.» فصلنامه مدیریت شهری، شماره ۲۹، بهار و تابستان ۱۳۹۱، صص. ۳۰۴-۲۸۷.

۱۶.جعفرصالحی، سحر.، اشتیاقی، معصومه. و فاضلی، محمد. «انسان‌شناسی تأثیرات اقتصادی گردشگری در مازندران.» فصلنامه راهبرد اجتماعی-فرهنگی، سال اول، شماره چهارم، پاییز ۱۳۹۱، صص. ۸۵-۶۳.

۱۷.فاضلی، محمد. و جلیلی، محدثه. «تبیین سطح فساد: بررسی تطبیقی اثر کیفیت حاکمیت و حکمرانی خوب.» فصلنامه راهبرد اجتماعی-فرهنگی، سال دوم، شماره پنجم، زمستان ۱۳۹۱، صص. ۴۰-۷.

۱۸.طالبیان، امیر. و فاضلی، محمد. «اهمیت راهبردی تحلیل پی‌آمدهای اجتماعی دیدگاه‌های نظری حاکم بر توسعه‌‌ی صنعت نفت و گاز.» راهبرد، سال ۲۲، شماره ۶۶، بهار ۱۳۹۲، صص. ۲۱۲-۱۷۹.

۱۹.فاضلی، محمد. و اشتیاقی، معصومه. «رویکرد ساختاری- نهادی به بن¬بست مجالس مشروطه در ایران.» پژوهشنامه علوم سیاسی، سال هشتم، شماره سوم، تابستان ۱۳۹۲، صص. ۶۸-۳۷.

۲۰.فاضلی، محمد. «نظام‌ جهانی و بی‌ثباتی دموکراسی». مجله جامعه‌شناسی تاریخی. دوره ۵، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۲، صص. ۴۰-۱.

۲۱. فاضلی، محمد. و جعفرصالحی، سحر. «شکاف نگرش، دانش و رفتار زیست‌محیطی گردشگران». فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، سال هشتم، شماره ۲۲، تابستان ۱۳۹۲، صص. ۱۶۱-۱۳۷.

۲۲.فاضلی، محمد.، فتاحی، سجاد. و زنجان رفیعی، نسترن. «توسعه اجتماعی، شاخص‌ها و جایگاه ایران در جهان.» فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی و فرهنگی، دوره دوم، شماره ۱، تابستان ۱۳۹۲، صص. ۱۸۲-۱۵۹.

۲۳. فاضلی، محمد.، قلیچ، مرتضی. و پوریان، عزت‌ا… . «ارزیابی تأثیر اجتماعی تخریب پل ری در تهران و تأثیر آن بهبود تصمیم‌گیری در مدیریت شهری.» فصلنامه راهبرد اجتماعی- فرهنگی. سال دوم، شماره هفتم، تابستان ۱۳۹۲، صص. ۷۶-۴۷.

۲۴. فاضلی، محمد. جنادله، علی. و طالبیان، امیر. «پارادوکس ایسترلین در سلامت روان: تأثیر رفاه مادی و سرمایه‌ی اجتماعی بر سلامت روانی.» مسائل اجتماعی ایران، سال چهارم، شماره ۷، تابستان ۱۳۹۳، صص. ۲۱۲-۱۸۷.

۲۵.اشتیاقی، معصومه.، فاضلی، محمد. و کریمی، علی. «رویکردی ساختاری-نهادی به علل ناپایداری ائتلاف مشروطه‌خواهان.» مجله جامعه‌شناسی تاریخی. دوره ۶، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۳، صفحه ۹۳-۱۳۶.

۲۶.امیری، نادر. فاضلی، محمد. و عبادی، اعظم. «روایت‌گری در سریال طنز شب‌های برره: کنش زبانی در فضای محدودیت‌های گفتمانی». مجله جهانی رسانه، دوره ۹، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۳، صص. ۱۹۰-۱۶۳.

۲۷. فاضلی، محمد. و محمدی پارسا، محمدجواد. «ارزیابی تأثیرات اجتماعی اجرای طرح خروج دام از جنگل: مطالعه موردی مهاجران روستای ینقاق از توابع شهرستان گالیکش در استان گلستان». پژوهش‌های روستایی، دوره ۵، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۳، صص. ۵۱۷-۵۴۰.

۲۸. فاضلی، محمد.، فتاحی، سجاد.، اشتیاقی، معصومه. و زنجان رفیعی، نسترن. «یک ارزیابی درونی از کیفیت خروجی نظام آموزش جامعه‌شناسی در ایران.» مجله جامعه‌شناسی ایران، دوره شانزدهم، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۴، صص. ۳-۲۴.

۲۹.فاضلی، محمد. و محمودیان، معصومه. « تحول نقش دولت در صنعتی شدن: بررسی تطبیقی-تاریخی ایران و مالزی.» مجله جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه، سال پنجم، شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۹۵، صص. ۱۴۵-۱۱۵.

۳۰. فاضلی، محمد. «تجلیل روش، نفی بینش.» مجله جامعه‌شناسی ایران، دوره شانزدهم، شماره ۱ و ۲، بهار و تابستان ۱۳۹۵، صص. ۲۲۲-۲۰۷.

۳۱.قادری، صلاح‌الدین.، فاضلی، محمد. و پاک‌سرشت، سلیمان. «راهبردهای محله‌محوری و توسعه محله‌ای: مقایسه الگوی مدیریت محله و عملکرد آن در ایران و انگلستان.» توسعه محلی، دوره هشتم، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۵، صص. ۸۸-۵۷.