گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه
خانه / ارزیابی تأثیرات اجتماعی اجرای طرح خروج دام از جنگل: مطالعه موردی مهاجران روستای ینقاق از توابع شهرستان گالیکش در استان گلستان

ارزیابی تأثیرات اجتماعی اجرای طرح خروج دام از جنگل: مطالعه موردی مهاجران روستای ینقاق از توابع شهرستان گالیکش در استان گلستان