گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه
خانه / ارزیابی تأثیر اجتماعی تخریب پل ری در تهران و تأثیر آن بهبود تصمیم‌گیری در مدیریت شهری

ارزیابی تأثیر اجتماعی تخریب پل ری در تهران و تأثیر آن بهبود تصمیم‌گیری در مدیریت شهری