گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه
خانه / کتاب های تالیفی

کتاب های تالیفی

۱-  سنجش فساد و سلامت سازمانی شهرداری تهران , مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران , تهران, ۱۳۹۵, شابک:۹۷۸۶۰۰۷۹۲۸۴۶۲.


۲- نظریه های فساد و سلامت اداری , مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران , تهران, ۱۳۹۵, شابک:۹۷۸۶۰۰۶۰۸۰۰۳۴.


۳- مدیریت شهری و توسعه دانش شهری, تیسا, تهران, ۱۳۹۳, شابک:۹۷۸۶۰۰۶۶۶۲۷۲۵.


۴- ارزیابی تاثیرات اجتماعی, تیسا, تهران, ۱۳۹۱, شابک:۹۷۸-۶۰۰-۶۶۶۲-۱۰.


۵- ارزیابی تاثیرات اجتماعی, تیسا, تهران, ۱۳۹۱, شابک:۹۷۸۶۰۰۶۶۶۲۱۰۷.


۶- بنیان های ساختاری تحکیم دموکراسی در ایران , کندوکاو, تهران, ۱۳۸۹, شابک:۹۷۸-۹۶۴-۹۵-۸۷-۳.


۷- مقدمه ای بر سنجش فساد , مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی , تهران, ۱۳۸۸, شابک:۹۷۸-۹۶۴-۸۴۲۷-۶۶.


۸- جامعه شناسی علم و انجمن های علمی در ایران , پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی , تهران, ۱۳۸۶, شابک:۹۷۸-۹۶۴-۲۷۳۸-۱۱.


۹- مصرف و سبک زندگی, صبح صادق, تهران, ۱۳۸۲, شابک:۹۶۴-۸۴۰۳-۰۴.

۱۰- حمل و نقل و زندگی روزمره. انتشارات تیسا، ۱۳۹۳. (گردآوری و تدوین)

۱۱- جامعه‌شناسی مصرف موسیقی. پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات. ۱۳۸۶.

۱۲- پیمایش ملی فرهنگ سیاسی مردم ایران. مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران. ۱۳۸۵.

 

تألیفات در دست انتشار

۱. فاضلی، محمد. و اشتیاقی، معصومه. تحلیل اجتماعی مدیریت پسماندهای شهری. اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران. (زیر چاپ)

۲. فاضلی، محمد. نگاه راهبردی به سبک زندگی در ایران. انتشارات تیسا. (زیر چاپ)

۳. فاضلی، محمد. و فتاحی، سجاد. جامعه‌شناسی سیاسی محیط‌زیست: بحران آب در ایران.

۴. فاضلی، محمد. و فتاحی، سجاد. مجلس و آب: تاریخ گفتمان آب در مجالس ایران.

 

فصولی از کتب

۱. فاضلی، محمد. (۱۳۸۶) «عوامل و پیامدهای ایجاد احساس عدالت سازمانی در بین اعضای هیئت علمی زن.» صص. ۱۸۸-۱۶۱، در زنان و آموزش عالی. ویراسته فیروزه اصغری. پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

۲. فاضلی، محمد. (۱۳۹۳) «اعتدال‌گرایی و غلبه بر عدم توازن‌های ساختاری.» صص. ۱۲۳-۱۰۱، در رهیافت‌هایی بر گفتمان اعتدال. ویراسته ابراهیم حاجیانی، نشر نگاه معاصر.

۳. علیخواه، فردین. و فاضلی، محمد. (۱۳۹۳) «اجتماع معترض و مجری مصمم: مطالعه اجتماعی پروژه پیاده‌راه‌سازی خیابان هفده شهریور شهر تهران.» صص. ۲۸۱-۲۲۷، در شهر، حمل و نقل و زندگی روزمره. ویراسته محمد فاضلی، انتشارات تیسا.

۴. فاضلی، محمد. (۱۳۹۳) «… .» صص. ۸۸-۹۹. در جامعه‌ ایرانی: گفت‌وگوهای انتقادی پیرامون آثار تقی آزاد ارمکی. ویراسته رحیم محمدی و هاشم واعظی. انتشارات جامعه‌شناسان.

۵. فاضلی، محمد. و رضایی، نفیسه. (۱۳۹۴) «گذران اوقات فراغت و مصرف فرهنگی زنان.» در گزارش وضعیت اجتماعی زنان در ایران: ۱۳۹۰-۱۳۸۰. جمعی از نویسندگان، نشر نی.

۶. فاضلی، محمد. «الزامات مجلس دهم برای بقا و ارتقای ایران.» در جستارهایی در ایران در آستانه انتخابات. صص. ۱۶۲-۱۵۱. پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات. ۱۳۹۴.

۷. فاضلی، محمد. «گزارش ملی پلاسکو: گامی برای فراتر رفتن از جامعه پلاسکویی.» در جستارهای پلاسکو، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات. ۱۳۹۵.